Contacte

Parli amb nosaltres

Vedisa Vedisa
Vedisa
×

Oficina tècnica

Estudios
i Projectes

VERIFICACIÓ, PROJECTE I DESENVOLUPAMENT

L'estudi detallat que realitza l'equip tècnic de VEDISA sobre els processos patològics manifestats en les edificacions, recolzant-se en el laboratori de materials, permet establir, de manera precisa, les restauracions i rehabilitacions idònies, econòmicament viables i respectuoses amb el projecte original, complint amb les expectatives dels nostres clients.

En nova edificació, gràcies a el saber fer dels nostres professionals i aplicant el criteri de Lean Construction, s'aconsegueix la reducció de costos superflus garantint mantenir l'esperit i la qualitat de el projecte.

PROJECT MANAGEMENT
El nostre equip assumeix la gestió i coordinació de tots els agents que intervenen en l'edificació incloent l'assessorament a la propietat Project Monitoring

PROJECT MONITORING
Competents per coordinar les variables de les diferents fases de desenvolupament del procés immobiliari: costos, terminis, contractes, subvencions i finançaments.

Seguiment permanent de les planificacions, dels criteris econòmics i de la qualitat dels materials i l'execució.

Estudios y proyectos
SCROLL
Laboratorio

Laboratori

La presa de contacte de l'Laboratori amb un immoble o monument es produeix en l'etapa inicial dels treballs, amb l'objectiu de marcar les pautes de la intervenció de rehabilitació o restauració.

L'estudi detallat de l'immoble i els materials que el constitueixen, permet establir el tipus i extensió de la deterioració que les afecta i, per tant, de les propostes d'actuació i el control en l'execució de les mateixes.

El Laboratori acaba el seu treball a l'establir les pautes d'actuació per al correcte manteniment de la intervenció realitzada

L'activitat de l'Laboratori permet:

 • Establir l'estat actual de l'edifici.
 • Interacció.
 • Edifici-Materials-Formes d'alteració.
 • Caracteritzar de materials: anàlisi química-mineralògic, petrogràfic i físic-mecànic.
 • Definir la metodologia d'actuació. Proves prèvies i nous materials.
 • Controlar i seguir els treballs en obra. Assaigs 'in situ'.
 • Dissenyar el pla de manteniment i conservació després de la intervenció realitzada.
Laboratorio

Oficina tècnica

SCROLL
SCROLL

Estudios
i Projectes

VERIFICACIÓ, PROJECTE I DESENVOLUPAMENT

L'estudi detallat que realitza l'equip tècnic de VEDISA sobre els processos patològics manifestats en les edificacions, recolzant-se en el laboratori de materials, permet establir, de manera precisa, les restauracions i rehabilitacions idònies, econòmicament viables i respectuoses amb el projecte original, complint amb les expectatives dels nostres clients.

Estudios y proyectos

En nova edificació, gràcies a el saber fer dels nostres professionals i aplicant el criteri de Lean Construction, s'aconsegueix la reducció de costos superflus garantint mantenir l'esperit i la qualitat de el projecte.

PROJECT MANAGEMENT
Our team assumes the management and coordination of all the agents involved in the building, including advice to the property.

PROJECT MONITORING
Competent in coordinating the variables of the different phases of the development of the real estate process: costs, deadlines, contracts, subsidies and financing.
Permanent monitoring of planning, economic criteria and the quality of materials and execution.

Laboratori

La presa de contacte de l'Laboratori amb un immoble o monument es produeix en l'etapa inicial dels treballs, amb l'objectiu de marcar les pautes de la intervenció de rehabilitació o restauració.

L'estudi detallat de l'immoble i els materials que el constitueixen, permet establir el tipus i extensió de la deterioració que les afecta i, per tant, de les propostes d'actuació i el control en l'execució de les mateixes.

El Laboratori acaba el seu treball a l'establir les pautes d'actuació per al correcte manteniment de la intervenció realitzada

Laboratorio

L'activitat de l'Laboratori permet:

 • Establir l'estat actual de l'edifici.
 • Interacció.
 • Edifici-Materials-Formes d'alteració.
 • Caracteritzar de materials: anàlisi química-mineralògic, petrogràfic i físic-mecànic.
 • Definir la metodologia d'actuació. Proves prèvies i nous materials.
 • Controlar i seguir els treballs en obra. Assaigs 'in situ'.
 • Dissenyar el pla de manteniment i conservació després de la intervenció realitzada.
Laboratorio